De dijken doorgestoken!

We weten allemaal dat het einde van de Spaanse belegering in 1573 veel te maken had met wateroverlast. Maar hoe zat dat nou precies? Welke dijken zijn er doorgestoken, welke sluizen open gezet? En wanneer precies? Laten we de feiten eens op een rijtje zetten.

Al heel snel na de komst van het Spaanse leger naar Alkmaar werd er gesproken over het doorsteken van dijken en het openzetten van zeesluizen als een middel om de Spanjaarden weg te jagen. Op 1 september werden in Alkmaar brieven van Sonoy ontvangen, waarin deze berichtte dat hij dat hij al diverse sluizen had doen openen en ook niet zou aarzelen om de zeedijk bij Medemblik door te steken, als dit nodig mocht zijn.

Maar Sonoy kon niet alles alleen beslissen. Begin september vertelde hij aan stadstimmerman Van der Mey dat hij het land onder water had willen zetten, maar dat de afgevaardigden van de steden in het Noorderkwartier dit niet hadden willen toestaan. Sonoy adviseerde Van der Mey naar Hoorn te gaan waar de afgevaardigden vergaderden en daar de Alkmaarse belangen te verdedigen. Van der Mey volgde het advies op, met – uiteindelijk – positief resultaat.

belegschilderij

Detail van het belegschilderij van Cluyt met het gezicht op Alkmaar vanuit het noorden. Goed is te zien dat de velden onder water stonden. Licentie: CC-BY. Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

Sluizen geopend
Nu werd er wel actie ondernomen. Hoe precies, dat lezen we uitvoerig bij de zestiende-eeuwse geschiedschrijver Bor. Deze vertelt dat Sonoy bevel had gegeven om de sluizen bij Aartswoud en Krabbendam te openen. Dit gebeurde, maar al snel werden de sluizen weer gesloten door de bewoners van het gebied, die geen water op hun landerijen wilden. Daarop had Sonoy de sluis bij Krabbendam opnieuw open laten zetten. Permanente bewaking met soldaten moest voorkomen dat de sluis opnieuw werd gesloten. Later werd ook de zeesluis van de Zijpe opengezet. Zowel vanuit het westen en het oosten kwam het water het land in. In het westen stroomde de vaart tussen Krabbendam en Alkmaar al snel over. Alleen via de boven het water uitstekende Rekerdijk konden de geuzentroepen hun schansen bij Krabbendam en Schoorldam nog bereiken. In het oosten stroomde het water via de Langereis en de nog onbedijkte Heerhugowaard het Geestmerambacht in. Dit kon gebeuren doordat de sluis bij Noord-Scharwoude open was gezet en er gaten waren gemaakt in de Oosterdijk die de dorpen van de Langedijk moest beschermen tegen het water van de Heerhugowaard. Een springvloed op 26 september deed het waterniveau nog eens flink stijgen. Met schuitjes kon er over het overstroomde land worden gevaren. Aan het definitief ontzetten van Alkmaar door middel van het water ontbrak volgens Bor alleen nog maar het doorsteken van de dijk tussen Bergen en Koedijk en de Galgdijk langs de noordkant van het Zeglis bij Oudorp. Ondertussen hadden de plattelandsbewoners het zwaar: ze klaagden dat niemand zich om hun lot bekommerde en dat hun huizen en boerderijen gemakkelijk geplunderd konden worden nu ze per boot zo goed bereikbaar waren. Velen vluchtten.

Dijkgraaf Cornelis Jansz van de Nijenburg
Het verhaal van Bor kunnen we aanvullen met de informatie van twee bewaard gebleven brieven van Sonoy aan Cornelis Jansz van de Nijenburg, de dijkgraaf van het Geestmerambacht. De ene brief is van 9 september en bevat een vrijgeleide voor de dijkgraaf bij werkzaamheden ten behoeve van het doorsteken van dijken. De andere brief, van 11 september, behelst de opdracht om alle dijken rond Oudorp door te steken. Van de dijkgraaf zelf is een brief bewaard gebleven van 28 september waarin hij zegt alle belangrijke binnendijken rondom Alkmaar te hebben laten doorsteken.

Nanning van Foreest vermeldt in zijn kroniek van het beleg dat op 16 september – dus nog voor de Spaanse aanval op de stad – de landerijen ten noorden van Alkmaar al onder water stonden.

passage

De passage in de brief van Cornelis Jansz van 28 september met de tekst over het doorsteken van de binnendijken: ‘want alle binnendijcken heb ick laten duersteeken die wij weeten dat tot voerdeel van die stadt is.’

Op 21 september beloofde de Prins van Oranje dat als de stad echt in nood kwam, hij dan alle dijken rondom Alkmaar zou laten doorsteken. Deze brief raakte waarschijnlijk op 28 september toen Van der Mey vergeefs de stad probeerde binnen te komen, in Spaanse handen.

Wateroverlast aan Spaanse zijde
De Spaanse troepen kregen steeds meer last van het stijgende water, met name in de laaggelegen weilanden aan de noordkant van de stad. Bovendien regende het bijna voortdurend. In de loopgraven ten noorden van de stad stonden de soldaten vaak tot aan hun gordel in het water.

De Spaanse kroniekschrijver Bernardino de Mendoza vertelt dat hij eind september door Alva naar Alkmaar werd gestuurd. Spionnen hadden verteld dat er plannen bestonden om een belangrijke dijk vlakbij Alkmaar door te steken. Alle Spaanse legerplaatsen en ook de geschutsstellingen zouden als gevolg daarvan onder water komen te staan. Misschien was de informatie ontleend aan de brief van de Prins van 21 september? Mendoza kreeg van Alva de opdracht om verdere inlichtingen in te winnen. Als er inderdaad flinke overstromingen dreigden, moest hij zorgen dat het beleg werd beëindigd. Ook bij Bor lezen we over beraadslagingen aan Spaanse zijde over het stijgende water. Volgens Bor hadden Sebastiaen Craenhals, de dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen en ene Thomas Barthelomeusz geprobeerd om de Spanjaarden moed in te spreken. Het zou wel meevallen met het water.

De aftocht van de Spanjaarden

De aftocht van de Spanjaarden. Hooi op de grond moet de aftocht van het materieel makkelijker maken. Vervaardiger: A. Ver Huell. Licentie: CC-0. Inventarisnummer 889 uit het Familiearchief Van Foreest, Regionaal Archief Alkmaar

De lezing van de beraadslagingen die Mendoza geeft, is een andere. Hij vertelt dat de lokale deskundigen – hij noemt ze niet bij naam – juist het gevaar benadrukten van het stijgende water. Vanwege de tijd van het jaar waren er stormen te verwachten die het water hoger zouden opstuwen en bovendien zou sowieso al het land, als het maar lang genoeg bleef regenen, onder water komen te staan. Vanwege deze informatie, die weinig goeds beloofde, werd daarop besloten het beleg te beëindigen.

Zeevis in Alkmaar
Het kostte de Spanjaarden nog veel inspanning om hun materialen, met name het zware geschut,  in veiligheid te brengen. Sommige kanonnen waren ‘overmidts haer groote swaerte’ diep ‘in der eerden ghesoncken’. Ook bleek het nodig om de weg van Alkmaar naar Oudorp te verhogen en verstevigen om het geschut te kunnen afvoeren.

Ondertussen bleef het water maar komen. Met het water kwam ook zeevis mee: volgens de belegkroniek van Visser ving een zekere Claas Almersz. op 6 oktober binnen Alkmaar wijting en haring.

Twee dagen later was het Spaanse leger eindelijk vertrokken. Alkmaar was vrij!

Door Harry de Raad

Helden van het Beleg

Er is dapper gevochten door Alkmaarders en geuzensoldaten tijdens het beleg. Niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen, jongens en meisjes. Een ooggetuige aan Spaanse zijde zag bij beklimmen muur ‘geen kurassen, helmen, geen soldaten, maar mensen gekleed als zeelui, met spaden en hellebaarden vechtend als leeuwen’.  De Alkmaarders vochten voor hun leven.

Het is interessant om eens te zien wie de meest populaire ‘oorlogshelden’ waren in de afgelopen eeuwen.

Lees verder

Wat was nou echt de rol van Van der Mey tijdens het Beleg van Alkmaar?

Een van de bekendste figuren van het Alkmaars beleg in 1573 is Maerten Pietersz. van der Mey. In Alkmaar is een straat naar hem vernoemd en staat er bij de Grote Kerk een beeld van hem, in 1965 vervaardigd door de bekende beeldhouwer Mari Andriessen.

Het verhaal van Bor
De eerste geschiedschrijver die ons inlichtte over de daden van Maerten Pietersz was Pieter Bor, die tussen 1595 en 1634 een meerdelig werk schreef over de Nederlandse Opstand. Bor vertelt dat stadstimmerman Maerten Pietersz een van degenen was die samen met onder meer burgemeester Floris van Teylingen in juli 1573 met geweld de Friese Poort opende om de geuzentroepen binnen te laten. In het boek van Bor verschijnt Maerten Pietersz begin september 1573 opnieuw op het toneel. Bor vertelt dat Van der Mey op 2 september de opdracht kreeg om twee brieven vanuit het door de Spanjaarden belegerde Alkmaar naar Sonoy in Schagen te brengen, een van Cabeliau met inlichtingen over de Spaanse posities en een van de burgemeesters met onder meer het verzoek om de dijken door te steken. De brieven werden vervoerd in ‘sijn pols of stok’, waar een gat in geboord was, waarin de brieven werden verstopt. Met ‘pols’ is een polsstok bedoeld. Een houten spijker sloot het gat af. Na een moeilijke tocht kwam Maerten Pietersz aan in Schagen. Volgens Bor kreeg Van der Mey van Sonoy te horen dat deze de dijken inderdaad had willen doorsteken, maar dat de afgevaardigden van het Noorderkwartier het hadden verhinderd. Sonoy zei hem naar Hoorn te gaan, waar de gedeputeerden vergaderden,  om daar de zaak van Alkmaar te bepleiten. Zo gezegd, zo gedaan. Met vuur sprak Van der Mey over de noodzaak om Alkmaar te hulp te komen. Hij kreeg aanvankelijk niet veel respons. Volgens Bor zei een van de bestuurders tegen hem: ‘hoe staet gy dus en raest, waarom souden wy dat schoon gras en de vruchten op ‘t land verderven? Wat souden te winter onse beesten te eten hebben? Gijluiden en zijt nog geen drie weken belegert geweest, gyluiden kunt het wel houden tot Alderheiligen’. Daarop schold Van der Mey hem uit voor ‘koeherder’. Uiteindelijk besloot men Alkmaar toch hulp toe te zeggen. Van der Mey werd samen met andere afgevaardigden naar Delft gestuurd om aan de Prins van Oranje verslag uit te brengen over de toestand in Noord-Holland en in Alkmaar.

Pas in de loop van september keerde Van der Mey weer terug uit Delft. Hij bracht brieven mee van Sonoy en de Prins van Oranje. In de nacht van 28 september probeerde hij met de brieven, die dit keer in een varkensblaas waren verstopt, Alkmaar weer binnen te komen. Hij was de Spaanse linies al gepasseerd, maar toen hij vlak bij de stadswal kwam, bleek daar nog een Spaanse wachtpost te staan, die meteen alarm sloeg. Van der Mey rende snel weg, maar liet in zijn vlucht de brieven vallen. Sonoy was erg ‘bedroefd’ omdat werd aangenomen dat de brieven in handen van de vijand waren geraakt.

Tot zover de feiten over Van der Mey, zoals Bor die vertelt.

Lees verder

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Beleg?

Soms werden de belegerde Alkmaarders voor moeilijke keuzes gesteld. Een tijdens het beleg gevangen genomen Spanjaard zou daar een boekje over open kunnen doen. Hij werd op 15 september bij een nachtelijke uitval van een aantal soldaten vanuit de stad ten zuiden van Alkmaar gevangen genomen. De soldaten namen hem mee naar de stad. Zijn naam was Juan Jeronimo d’Arbizo. Men bleek een goede vangst te hebben gedaan, want de Spanjaard gaf uitgebreide inlichtingen over de Spaanse plannen en de sterkte van het Spaanse leger. Hij deed dit zeker niet vrijwillig. Er is een rekening bewaard gebleven van een chirurgijn voor het verbinden van de zere duimen van ‘de’ Spanjaard. Daar kan alleen Juan Jeronimo mee bedoeld zijn geweest. Volgens de verhalen ging Juan pas praten toen men hem lijfsbehoud beloofde.

Lees verder

Het Beleg van Alkmaar gezien door Spaanse ogen

Het is heel interessant om de gebeurtenissen van het Beleg eens van de ‘andere kant’ te bekijken, die van de verliezers. De Spaanse bronnen over het beleg zijn tot dusver weinig bekend. Die bronnen zijn er wel degelijk: in de eerste plaats allerlei archiefmateriaal, zoals brieven en andere documenten. Veel informatie bieden de brieven die Alva schreef aan koning Philips II. Scans ervan zijn in het bezit van het Regionaal Archief.

Verder hadden ook de Spanjaarden hun geschiedschrijvers. De tegenhanger van onze Nanning van Foreest is Bernardino de Mendoza, die een kroniek schreef over de oorlog in de Nederlanden tussen 1567 en 1577. Mendoza, militair en diplomaat, was met het leger van Alva naar Nederland gekomen. Veel van de door hem beschreven gebeurtenissen had hij zelf meegemaakt. Zo is hij ook in Alkmaar geweest tijdens het beleg in 1573. Uit de archiefstukken en uit de kroniek van Mendoza krijgen we een levendig beeld van wat er gebeurde in het Spaanse legerkamp. We horen wat de motieven waren om juist Alkmaar aan te vallen en uitgebreid wordt verhaald hoe het beleg verliep, welke keuzes er werden gemaakt en waarom het Spaanse leger uiteindelijk weer wegtrokken. Allerlei Spanjaarden worden bij name genoemd en geprezen voor hun dapperheid of juist kritisch bejegend.

We kunnen in deze blog niet op alles ingaan. Laten we ons beperken tot de gebeurtenissen op 18 september, de ‘bangste dag’ van het beleg, toen de Spanjaarden er bijna in slaagden de stad te veroveren.

De grote aanval

De bestorming van 18 september 1573. Vervaardiger: A. Ver Huel. Licentie: CC-0. Inventarisnummer 889 uit het Familiearchief Van Foreest, Regionaal Archief Alkmaar

Lees verder